Klauzula informacyjna – RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Gminy w Jabłonce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – zwanego dalej RODO informujemy, że obrady Rady Gminy w Jabłonce są nagrywane oraz transmitowane w sieci Internet.

1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonka jest Wójt, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka. Możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: sekretariat@jablonka.pl lub pod numer telefonu: 18 26 111 00 w godzinach pracy Urzędu.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, dostępnym pod adresem e-mail: iod@jablonka.pl, tel. 18 26 111 45

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w szczególności zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do celów archiwalnych na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – firma świadcząca usługę nagrywania oraz transmisji, a także administrator Biuletynu Informacji Publicznej. Z uwagi na transmisję sesji Rady Gminy na żywo oraz retransmisję jej nagrania udostępnioną w sieci Internet dane osobowe będą powszechnie dostępne – Administrator danych osobowych nie planuje żadnych ograniczeń.

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów.

7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Administrator ochrony danych osobowych nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.

9. Administrator ochrony danych osobowych nie przekazuje danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.